ສອນເຮັດອາຫານ at Xuanmai Garden Resort

 cookinglao  

 

 


 

າຍການອາຫານແມ່ນຈະສະຫຼັບສັບປ່ຽນໄປແຕ່ລະວັນ

ຮ້ານອາຫານຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປີດສອນເຮັດອາຫານ ແຕ່ ວັນຈັນ ຫາ ວັນ ເສົາ 

ຫຼັກສູດການສອນແມ່ນ ວັນຈັນ ຫາ ວັນ ເສົາ ເລີ້ມແຕ່ 8:30am-1:30pm

ພວກເຮົາຈະເລີ້ມອອກຮັບແຂກທີ່ບ້ານພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມ ເວລາ 8:30am ແລ້ວພາກັນໄປລໍ້ຕະຫຼາດເຊົ້າປາເຊ ເພື່ອກະກຽມວັດຖູດິບຂອງລາຍການອາຫານວັນນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ພາກັນກັບ ໄປ ບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານ ອາຫານ ສົມໝາຍ ແມ່ນເລີ້ມເຮັດອາຫານ ແລ້ວ ກິນເຂົ້າ ເພັນ ສາມັກຄີ

 

 

Boboon with Chicken

(Fresh vegetable, noodle, fried meat

in coconut with curry and sweet sauce)

Vietnamese food

Laap Chicken

Lao traditional food

Pat Thai sea food

( Fried small noodle in egg with bean pound )

Thai food

Chicken curry with coconut milk

(Vietnamese food)

Pat kra phao moo sab

( Fried ground pork with basil )

(Thai food)

Thom kai Ban

( Chicken soup )

(Lao food)

 Bún

( Fresh vegetablewith noodle andfried

Chicken ccurry in coconut milk and sweet sauce )

(Vietnamese Food)

 Green papaya salad

(lao food)

 Pat thai sea food 

(Thai food)

 
   

How to cook sticky rice

(Lao traditional food)

 
 BANANA PANCAKE

Dessert Banana

(Vietnamese food)

 
Joomla templates by Joomlashine