¯š-ìö© -Áì½-쾨¡¾­-¡¾­êȺ¤-êȼ¸

¯¾¡-À§- --  4000©º­, ¡¿¯ø-À¥¨, -Äê, Áì½ ¹¸¼©­¾´ 


 champasakbgs

 

    ¯¾¡-À§  ຫາ 4000-©º­ ìö©-츴-À»õº 70.000kip .  8:30-am ----¹¾ 11;00am
 

ປາກເຊ ດອນໂຂງ = 70.000k ( ລົດຈອດຢູ່ບ້ານຫາດຊາຍຄູນ)

ປາກເຊ - ດອນເດດ 70.000k ( ລົດຈອດຢູ່ບ້ານນາກາສັງ)

ປາກເຊ - ດອນຄອນ 70.000k  (ລົດຈອດຢູ່ບ້ານນາກາສັງ)

   
       

ປາກເຊ  ຫາ    ຈຳປາສັກ  ລົດລວມເຮືອ 75000k 8:30am  ຫາ  9:30am

êȺ¤-êȼ¸-¸ñ©-²ø

   
 

êȺ¤-êȼ¸-¸ñ©-²ø-¥¿¯¾-¦ñ¡-.- 8:30 ¹¾ 3:00Á줠 ì¾£¾  130.000kip/ £ö­

   
 

êȺ¤êȼ¸®ðì½À¸­

   

   êȼ¸§ö´¦¸­§¾/¦¸­¡¾À³

 ­Õªö¡ª¾©, ®É¾­§ö­À°‰¾

150.000kip/ £ö­

ລວມຄ່າເຂົ້າຊົມ

     
    
    

¯¾¡À§  Œ¸¼¤¥ñ­ Œ¸ñ¤¸¼¤ Œ¹ì¸¤²½®¾¤

 

 

¯¾¡À§Œ¸¼¤¥ñ­ ìö©ª¼¤­º­²òÀ¦© 8:30pm Œ 6:30am ì¾£¾ 170.000kip.

¯¾¡À§ Œ¸ñ¤¸¼¤ 8:30 Œ 2:00 ì¾£¾ 250.000kip

¯¾¡À§ Œ¹ì¸¤²½®¾¤  8:30 Œ 5:00pm   ì¾£¾  380.000kip

¯¾¡À§ ŒêȾÁ¢¡ 9:00 À§í¾ Œ 1:00   ì¾£¾ 85000kip.

    

¯¾¡À§ Œ¡¿¯øÀ¥¨

 

¯¾¡À§ Œ§¼´ì¼´   8:30am Œ10:30 pm  ì¾£¾ 250.000kip

¯¾¡À§ Œ²½­ö´À¯ñ­ 8:30am Œ6:30  pm   ì¾£¾ 230.000 kip

¯¾¡À§ Œ¦½ª÷¤Áª¤  8:30am Œ1:15  pm   ì¾£¾ 140.000 kip

¯¾¡À§ Œ£¾Àª¨      8:30am Œ 3:30  pm    ì¾£¾ 170.000 kip

   
    

¯¾¡À§ Œ¯½Àê©Äê 

 

¯¾¡À§ Œº÷®ö­  8:30amŒ11:30pm ì¾£¾ 80.000 kip

¯¾¡À§ Œº÷®ö­  3:30pm Œ6:30pm  ì¾£¾ 80.000 kip

¯¾¡À§ Œ®¾¤¡º¡ 3:00pm Œ5:00Am ì¾£¾ 250.000kip

   
    

¯¾¡À§ Œ¹¸¼©­¾´

 

¯¾¡À§ ŒÀ¹É¸(ຫວຽດນາມ)   7:30Am Œ 7:30Pm ì¾£¾ 250.000kip

¯¾¡À§ Œ©¾Îñû¤7:30Am Œ 9:30Pm ì¾£¾ 260.000kip

¯¾¡À§ Œ¡÷¤ª÷¤  5:30 AmŒ4:00Pm ì¾£¾ 160.000 kip

¯¾¡À§ ŒÂ»È¥ó´ò­ (츴º¾¹¾­À§í¾ Œ À²­ ) 4:00Am Œ 5:00Pm ì¾£¾ 350.000 kip

   
       
    

ªò©ªÒÄ©Éê :

»É¾­º¾¹¾­¦ö´Ï¾¨  «½Îö­ 05+010 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:( 856)20 58485684

 

¡½-ì÷-­¾-¥Èº¤-¯š-ìö©--µøÈ-ê†-­š ìö©-ªøÉ»ñ®--µøÈ-ê† -»¤-Á»´
¢ð-ùÉ-êȾ­-À©ó­ê¾¤-©É¸¨-£¸¾´-¦½¹¸ñ©-©ó-²¾®
¢ð-¢º®-Ã¥

   

 

 ì¾¨¡¾­ ¡¾­êȺ¤êȼ¸


¯¾¡À§ Œª¾©°¾¦É¸´Œª¾©Àì¾½ŒêȾÁª¤ Œª¾©³¾­ 2´œ 1 £õ­ = 1.360.000k

¯¾¡À§ Œ §Èº¤À´ñ¡ Œ¦½Î¾´®ò­º÷®ö­ ì¾£¾ 1.200.000k

¯¾¡À§ Œ §Èº¤À´ñ¡ (§¾¨Á©­ì¾¸ŒÄê )  ì¾£¾ 360.000k

¯¾¡À§ Œª¾©Àì¾½ 1´œ  ì¾£¾   1.040.000k

¯¾¡À§ Œ¦ó²ñ­©º­ 1´œ  ì¾£¾  1.040.000k

ບໍລິການຂາຍີ້ຍົນ


 

1 day city tour 

  êȺ¤êȼ¸Ã­ªö¸À´õº¤¯¾¡À§

 

·         ª½¹ì¾©À§í¾¯¾¡À§

·         ¹ð°½ìô©ª½²ñ­¢º¤Á¢¸¤¥¿¯¾¦ñ¡

·         ¸ñ©¹ì¸¤

·         ¸ñ©¥º´À²ñ© ( ®É¾­ê†£¸ñ­ªó²É¾ )

·         ®É¾­¦½°È¾¨ Œ ©º­Â£

·         ²ø¦½À¹ùí¾ເບິ່ງທິວທັດນ້ຳຂອງ

·         ì¾£¾ 360.000k 

Price: 45 USD 

 


 

    The landscape of the Bolaven Plateau with its spectacular waterfalls is breathtaking. With its cool climate and fertile soil it is ideal for high grade coffee cultivation.  Enjoy this sightseeing trip with wonderful views of coffee being dried, children making their way to school and livestock leisurely grazing along the roadside.  It is a great way to spend the day.

 

$1         êȼ¸§ö´­Õªö¡ª¾©

$     êȼ¸§ö´¦¸­§¾ ¦¸­¡¾À³

$     ®É¾­§ö­À°‰¾

$      ÏøȮɾ­ªó²É¾

  

         ì¾£¾ 560.000k         £È¾À¢í¾§ö´ 32000k / 1 £ö­ 


  

ທ່ອງທ່ຽວວັດພູຈຳປາສັກໃນວັນໜຶ່ງ

 

 

   

$1    

êȺ¤êȼ¸¸ñ©²ø¥¿¯¾¦ñ¡

µÉ¼´¨¾´¸ñ©²ø¤º¨ À®…¤êò¸êñ©ê¿´½§¾© ¢º¤­Õ¢º¤

¸ñ©²ø¥¿¯¾¦ñ¡

êȼ¸§ö´ªö¸À´õº¤¥¿¯¾¦ñ¡

 

ì¾£¾  520.000k  ¯šÀ¢í¾§ö´ 32000k / 1 £ö­

 

 

 
    
     

 

   

ທ່ອງທ່ຽວ ວັດພູຈຳປາສັກ

ແລະ ຂີ່ຊ້າງຢູ່ບ້ານຂຽດໂງ້ງ

ມື້ໜຶ່ງ 

 

 

 

êȺ¤êȼ¸¸ñ©²ø¥¿¯¾¦ñ¡ Œ ¢†§É¾¤

 

µÉ¼´¨¾´¸ñ©²ø¤º¨ À®…¤êò¸êñ©ê¿´½§¾© ¢º¤­Õ¢º¤

 

¸ñ©²ø¥¿¯¾¦ñ¡

 

®É¾­¢¼©Â¤É¤¢†§É¾¤

 

ì¾£¾  640.000k   

 

£È¾À¢í¾§ö´ 32000k / 1 £ö­

 

£È¾¢† §É¾¤  144000k/ 1 £ö­ 

 

 

Contact us:
Xuanmai Restaurant street 05+010
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:( 856)20 58485684

 

 

   

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ບ້ານພັກສົມໝາຍ

ບ້ານພັກສົໝາຍຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ 5km ຢູ່ໄກ້ກັບເສັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ໄຕ້
ບ້ານພັກສົມໝາຍຢູ່ໄກ້ກັບທຳມະຊາດ ມີ ພູຜາ, ນ້ຳຕົກຕາດ, ສະໜາມກອບ, ເທນໜິດ ແລະຄິວລົດຫຼັກແປດໄຕ້

Situé au sud du Laos, Pakse est la capitale de la province de Champasak, et le lieu de passage pour le plateau des Bolaven, les 4000 îles, le site de Vat Phou, inscrit au patrimoine mondial depuis 2001, le Mékong, à 80km de la frontière thaïlandaise, et à 180 km de la frontière vietnamienne.

  

cookinglao cooking1lao

Xuanmai Garden Resort Gardens

106540503 701009710477197 4057866782209889882 n Copier 109458340 293987985140329 8442069175618739519 n 109830354 303522614183409 5870638873456113503 n Copier
109838955 1302973739905700 6504943215704517880 n Copier

 Xuanmai Garden Resort is located on the outskirts of Paksé - just 5km from the city centre.

The peaceful location is located in natural surroundings - with a nearby waterfall, plus more sporting options such as golf and tennis.

The hotel is situated in large gardens with colourful flowers and a variety of fruit trees, even a serene lotus fish pond.

Xuanmai Garden Resort is in a tranquil location and blessed with good weather - it's a great place to relax and commune with classic Lao nature.

 116156922 286265225942258 8971996871540278103 n  115927403 2934098736717962 6368229521426408280 n 116099378 746873426150474 305220036125911388 n
116204992 328411258561482 8195238995768936646 n Copier 114749265 710129792885993 8099658535596017525 n 115912432 736936233737318 1118878397208071047 n Copier
115927407 961913990916086 3800923241083728821 n Copier 115956638 2640860139505667 1046447916628662280 n Copier 115927556 283182379642711 2561657609162645188 n Copier
115984702 582797839048142 6704468499128594472 n Copier 115916802 601861114032962 3677085125067614520 n 115829027 595468964695109 1087211826499203777 n Copier

 

 

ªò©ªÒ®É¾­²ñ¡¦ö´Ï¾¨

¡¾­¥Éº¤ , ¢Ó´ø­ ,¯šìö© , 쾨¡¾­, ¡¾­êȺ¤êȼ¸ , ¦º­À»ñ©º¾¹¾­

 


 ®É¾­²ñ¡¦ö´Ï¾¨ í¯¾¡À§

ꆵøÈ : ®É¾­²ñ¡¦ö´Ï¾¨ «½Îö­ 13   À´õº¤¯¾¡À§   Á¢¸¤¥¿¯¾¦ñ¡   ¦¯¯ì¾¸.

Âê : 856 20 28058585  ,   +856 30 944 5005 ,   +856 20 236 50555

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Phetmany-ŒThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

»É¾­º¾¹¾­¦ö´Ï¾¨ µøÈíªö¸À´õº¤

   

 

ꆵøÈ :  «½Îö­ 05 + 010

Âê :  856 30 944 5005  ,  +856 20 28058585  , +856 20 23650555

 

{gmapfp id="1"  id="2" hmap="500" }  

Joomla templates by Joomlashine